Laatst bijgewerkt: 6 januari 2022

Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer

VanThuys

Tusseler 124

7241 KJ

E-mailadres: info@vanthuys.nl

Telefoonnummer: 0643029519

KvK-nummer: 80687180

BTW-ID: NL003474683B47

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van VanThuys en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen VanThuys en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal VanThuys voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 5. VanThuys behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen. Dergelijke gewijzigde algemene voorwaarden zullen de consument ter hand worden gesteld worden, waarbij de consument na ontvangst van de gewijzigde algemene voorwaarden 1 maand de tijd heeft de door haar met VanThuys aangegane overeenkomst op te zeggen.

Artikel 3 Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
 4. Alle offertes en aanbiedingen van VanThuys zijn vrijblijvend. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft niet meer beschikbaar is.
 5. VanThuys kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de consument redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. De consument heeft geen recht op reclamatie in het geval (de afbeeldingen van) de producten niet overeen komen met (het uiterlijk van) de geleverde producten, tenzij het om materieel andere producten gaat.
 6. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod, dan is VanThuys daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand.

Artikel 4 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt VanThuys onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door VanThuys is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft VanThuys passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de VanThuys daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. VanThuys kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien VanThuys op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. VanThuys zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 6. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
 7. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 8. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 9. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
 10. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
 11. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
 12. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 13. De consument is verplicht om voor het gebruik de gebruiks- en waarschuwingsaanwijzingen bij de geleverde producten zorgvuldig te lezen en in acht te nemen.
 14. Vanthuys heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 15. Indien VanThuys gegevens behoeft van de consument voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de consument deze juist en volledig aan VanThuys ter beschikking heeft gesteld.

Artikel 5 Herroepingsrecht

VanThuys sluit het herroepingsrecht uit voor producten die:

 1. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 2. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 3. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 4. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 5. Indien het product niet in gewenste staat aankomt kan na overleg een nieuwe worden opgehaald/ bezorgd.

Artikel 6 De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan VanThuys producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
 5. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 6. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 7. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 7 Nakoming overeenkomst

 1. VanThuys staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Artikel 8 Levering en uitvoering

 1. VanThuys zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 3. De consument is verantwoordelijk voor het correct doorgeven van adreswijzigingen.
 4. VanThuys is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van door of namens de consument verstrekte onjuiste en / of onvolledige (adres)gegevens.
 5. De overdracht van de eigendom van de producten zal pas op de consument overgaan nadat de consument heeft voldaan aan al haar vorderingen betreffende de tegenprestatie welke door de consument aan VanThuys op grond van een overeenkomst geleverde of te leveren zaken, alsook ter zake van de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van deze overeenkomsten.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij VanThuys tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 9 Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
  • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
  • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als VanThuys voor zichzelf heeft bedongen.
 4. In geval van liquidatie, van(aanvrage van)surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de consument, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de consument niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het VanThuys vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van VanThuys op de consument zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 5. Indien de consument een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de consument in rekening worden gebracht.

Verlenging:

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand..

Duur:

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 10 Overmacht

 1. VanThuys is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de consument indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt (overmacht).
 2. Onder overmacht wordt mede verstaan: (i) overmacht van toeleveranciers van VanThuys, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers van VanThuys, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, (vii) oorlog, (viii) werkbezetting, (ix) staking, en (x) algemene vervoersproblemen.
 3. VanThuys kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is VanThuys gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

Artikel 11 Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan VanThuys te melden.
 4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door VanThuys is gewezen op de te late betaling en VanThuys de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is VanThuys gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. VanThuys kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 12 Klachtenregeling

 1. VanThuys beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij VanThuys.
 3. Bij VanThuys ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door VanThuys binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. De consument dient VanThuys in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 13 Geschillen

Op overeenkomsten tussen VanThuys en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Cadeaubonvoorwaarden

In aanvulling op de Algemene voorwaarden zijn deze cadeaubonvoorwaarden van toepassing op door de VanThuys uitgegeven cadeaubonnen. Door gebruik te maken van een VanThuys cadeaubon aanvaard je deze cadeaubonvoorwaarden en verbind je jezelf ertoe deze na te leven.

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door VanThuys uitgegeven cadeaubonnen.
 2. Iedere cadeaubon is voorzien van een unieke code. Iedere cadeaubon wordt slechts één maal verstrekt. Je dient de cadeaubon en de code zorgvuldig te bewaren. In geval van diefstal vindt geen vergoeding plaats. Alleen originele VanThuys cadeaubonnen en codes kunnen worden gebruikt en dienen op verzoek aan VanThuys te worden verstrekt. VanThuys behoudt zich het recht voor om een cadeaubon uitsluitend te accepteren na ontvangst van de originele cadeaubon en om in geval van oneigenlijk gebruik alsnog betaling in geld te verlangen.
 3. Om een cadeaubon te gebruiken dien je de door jou geselecteerde producten in het “winkelwagentje” te plaatsen. Tijdens het betaalproces vul je vervolgens de exacte code in.
 4. Iedere Cadeaubon is 3 jaar geldig. Na deze 3 jaar kan de Cadeaubon niet meer worden gebruikt.
 5. VanThuys cadeaubonnen zijn uitsluitend inwisselbaar terzake van aankopen via vanthuys.nl.
 6. Cadeaubonnen kunnen niet voor openstaande bestellingen gebruikt worden.
 7. Cadeaubonnen  zijn niet inwisselbaar voor geld.
 8. Op cadeaubonnen is het herroepingsrecht niet van toepassing. Cadeaubonnen kunnen niet geretourneerd worden.
 9. De cadeaubonnen hebben een vaste waarde en kunnen alleen voor het gehele bedrag gebruikt worden, er is geen deelbetaling mogelijk.
 10. Indien het totaalbedrag van de bestelling hoger is dan de waarde van de gebruikte cadeaubon(nen), dient het verschil betaald te worden met één van de overige betaalmethoden: iDEAL of bankoverschrijving.
 11. In geval VanThuys overgaat tot restitutie van (een deel van) de factuurwaarde, zal in geval naast één of meer cadeaubon(nen) tevens betaling door middel van acceptgiro of creditcard heeft plaatsgevonden, restitutie zoveel mogelijk plaatsvinden door verhoging van het cadeaubonsaldo in je account. Indien dit niet toereikend mocht zijn zal terzake van het restant restitutie plaatsvinden door middel van terugbetaling in geld van het (restant)bedrag dat door middel van een acceptgiro of creditcard is betaald. In geval voor betaling uitsluitend gebruik is gemaakt van één of meer cadeaubonnen zal in deze gevallen restitutie plaatsvinden door verhoging van het cadeaubonsaldo.
 12. Het is niet toegestaan cadeaubonnen of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten (waaronder begrepen hacking).
 13. Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van cadeaubonnen wordt ontzegd.
 14. Het is niet toegestaan cadeaubonnen op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven.
 15. Deze cadeaubonvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij raden je aan om de cadeaubonvoorwaarden telkens voor het gebruik van een cadeaubon te raadplegen. Blijf na ingaan van de wijzigingen cadeaubonnen gebruiken, dan aanvaard je daarmee de gewijzigde cadeaubonvoorwaarden.
 16. Per bestelling kun je een onbeperkt bedrag aan cadeaubonnen of een combinatie van maximaal 1 kortingscode en een onbeperkt bedrag aan cadeaubonnen inwisselen.
 17. Heb je vragen over of opmerkingen over het gebruik van de cadeaubonnen of problemen bij het inwisselen laat ons dit dan zo spoedig mogelijk weten door contact op te nemen met Chef klantenservice. Hij zal je e-mail dan zo spoedig mogelijk behandelen.